27 sierpnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian podatkowych na rok 2019. Zmiany dotyczą m.in. umów leasingu operacyjnego dla samochodów osobowych. Są to bardzo ważne informacje z punktu widzenia Przedsiębiorców. Zmianie ulegnie sposób rozliczania kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania z pojazdów. Od 2019 r. będzie można zaliczyć do kosztów jedynie 50% wydatków związanych z utrzymaniem samochodu a także z jego zakupem. Jednak należy pamiętać, że nie nie dotyczy to wszystkich sytuacji. Przedsiębiorcy którzy korzystają z leasingu operacyjnego dla samochodów o wartości do 150 tys. zł w dalszym ciągu będą mogli uwzględnić 100% wartości opłat leasingowych w kosztach uzyskania przychodów. 
Kluczowe zmiany:

 • Podniesiony zostanie limit wartości samochodu osobowego do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia pojazdu do kwoty 150 tys. zł (obecnie wynosi on 20 tys. euro czyli około 86 tys. zł).
 • Opłaty leasingowe w leasingu operacyjnym będą kosztem wg limitu 150 tys. zł (obecnie nie ma limitu). Do kosztów nie będą zaliczane już opłaty leasingowe w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Limit amortyzacji zostanie podniesiony a opłaty związane z leasingiem lub najem będzie można zaliczać do kosztów w 100% jednak tylko do kwoty 150 tys. zł, jednak nie zawsze będzie można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu. Dla kosztów związanych z obsługą pojazdu jednak będzie obowiązywał limit 50% kosztów uzyskania przychodu.

Dotyczy to: 

 • Odpisów amortyzacyjnych (kiedy samochód stanowi środek trwały przedsiębiorcy)
 • Kosztów serwisu
 • Kosztów paliwa
 • Polisy ubezpieczeniowej
 • Ogumienia
 • Pozostałych wydatków związanych z obsługą samochodu

Zmiany podatkowe likwidują też tak zwaną „kilometrówkę”. Przez co przedsiębiorcy wykorzystujący samochody prywatne w swoich firmach będą mogli jedynie zaliczyć do kosztów 20% wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu prywatnego w firmie.

Aktualne przepisy będą obowiązywać do czasu publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Mimo, że zmiana ma obowiązywać od 1.01.2018 r. Należy przewidywać, że zmiana zostanie opublikowana pod koniec listopada 2018 r. Należy więc pospieszyć się z decyzjami o zakupie pojazdów. 

PRZYKŁADY:

I. Samochód za 300 000 zł netto + 69 000 zł VAT /użytek mieszany/


Według dotychczasowych zasad: 
300 000 + ½ VAT 34 500 = 334 500 – całość wpisujemy w koszty, a więc zmniejszamy płacony podatek o: 334 500 x 19% = 63 555 zł


Według planowanych zasad: 
300 000 + ½ VAT 34 500 =334 500 – obliczamy proporcję do limitu 150 000/334 500 = 44,8%  i w takiej proporcji wpisujemy w koszty czynsz inicjalny, ratę leasingową oraz wykup. Finalnie, w koszty wpiszemy jedynie 334 500 x 44,8% = 149 856 co pozwoli zmniejszyć płacony podatek o 28 472 zł  /334 500 x 44,8% x 19% = 28 472/

II. Dla samochodów, których cena netto jest mniejsza niż 134 529 zł wartość odliczonego kosztu nie ulegnie zmianie


Według dotychczasowych zasad:
134 529 zł + ½ VAT 15 471 = 150 000 – całość wpisujemy w koszty, a więc zmniejszamy płacony podatek o: 150 000 x 19% = 28 500 zł

Według planowanych zasad:
134 529 + ½VAT 15 471 = 150 000 – proporcja 150 000/150 000 =1, a więc również całość wpisujemy w koszty.

 • Do opłat leasingowych nie będzie miał zastosowania przepis o 50-proc. kosztach z tytułu użytkowania aut, chyba że opłaty te zostaną tak skalkulowane, że będą też obejmowały koszty eksploatacji – np. serwisu (wówczas 50-proc. limit znajdzie zastosowanie do tej części, która obejmuje koszty eksploatacji).
 • W przypadku samochodów używanych do celów firmowych i prywatnych (dla tzw. celów „mieszanych”) wprowadza się ograniczenie do 50-proc. w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z wydatkiem na zakup samochodu oraz na jego eksploatację. Ograniczenie to nie dotyczy opłat leasingowych, które w 100-proc. będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów do limitu 150 tys. zł.
 • Umowy zawarte przed 1 stycznia 2019 (a w praktyce – przed dniem ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw, co może nastąpić najpóźniej do 30 listopada 2018 r.) będzie można zaliczać w koszty na obecnych zasadach, ale tylko do 31 grudnia 2020 roku. Ponadto ustawa zakłada, że każda zmiana umowy dokonana po ogłoszeniu ustawy spowoduje przejście na nowe zasady odliczeń.

Ważne: prace nad ostatecznym kształtem zmian trwają i zasady oraz ich terminy obowiązywania mogą ulec zmianie!